18.01.2021 | www.eitfood.eu
Стратегията на Европейския институт за иновации и технологии 2021-2027 приета

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) приветства политическото споразумение, постигнато между Европейския парламент и държавите-членки на ЕС и новата Стратегическа иновационна програма 2021 - 2027 г.

Приключиха тристранните преговори в очакване на окончателното одобрение на правните текстове от Европейския парламент и от Съвета.

„Приветствам политическото споразумение за бъдещето на Европейския институт за иновации и технологии, което е неразделна част от новата програма„ Хоризонт Европа 2021-2027“. По-специално приветствам подобрението, направено в EIT, за да се осигури по-голям географски обхват на EIT за преодоляване на иновационното разделение, както и факта, че EIT ще стартира две нови общности на знание и иновации през следващите години, едната работеща в областта Културни и творчески сектори и индустрии и един за водния и морския сектор и екосистемите. И двете области на дейност са важни за Комисията, като се има предвид техния принос за справяне със съществуващите и бъдещите обществени предизвикателства. “
Мария Габриел, Комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта

Приетите предложения ще приведат EIT в съответствие с „Хоризонт Европа“, програмата на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021–2027 г., като изпълнява ангажимента на ЕС за по-нататъшно засилване на иновационния потенциал на Европа. С бюджет от близо 3 милиарда евро, което представлява 25% увеличение или 600 милиона евро в сравнение с предходния период на финансиране, EIT ще стимулира възстановяването на икономиката, както и зеления и цифров преход, за да изгради по-устойчив и устойчив общество. EIT ще стимулира иновациите, увеличавайки въздействието на своите дейности и като помага на 750 висши учебни заведения да станат по-иновативни, като подкрепя 30 000 предприемачески студенти, представя 4 000 иновации на пазара и захранва 700 стартиращи фирми.

Ще увеличим въздействието на общността на EIT, включително във висшето образование, регионалното развитие и чрез създаването на две нови общности на EIT за знания и иновации.
Gioia Ghezzi, Председател на Управителния съвет на EIT

EIT обединява водещи компании, университети и изследователски центрове в цяла Европа в общностите на знанието и иновациите. Със своята нова стратегия EIT ще постави по-голям акцент върху своето регионално измерение: засилената регионална иновационна схема ще осигури целенасочена подкрепа за страни, които изостават в постиженията на иновациите. Също така, нова пилотна инициатива ще увеличи предприемаческия и иновационен капацитет на висшите учебни заведения. И накрая, EIT ще разшири сътрудничеството си с Европейския съвет за иновации (EIC), което ще спомогне за повишаване на общия иновационен капацитет на Европа.

EIT е един от трите компонента на стълба „Иновационна Европа“ на програмата „Хоризонт Европа“. „Хоризонт Европа“ осигурява финансирането за EIT в рамките на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021–2027 г. и определя обосновката, добавената стойност, областите на намеса и широките направления на дейност. Правното основание на EIT остава Регламентът за EIT, който определя неговата мисия, ключовите задачи и рамката за неговото функциониране. От своя страна стратегическата иновационна програма 2021-2027 г. очертава стратегията и приоритетите на EIT за следващия програмен период, неговите цели, ключови действия, дейности, начин на действие и очаквани въздействия.

Тагове
Други теми
24/11/2021
Със заключителна конференция УХТ завърши успешно своите …
05/10/2021
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ УЧАСТВА В …
22/02/2021
Стратегията на Европейския институт за иновации и …