16.10.2020 | ec.europa.eu
Нов план за действие за кръговата икономика

Европейската комисия прие нов план за действие за кръговата икономика — един от основните градивни елементи на Европейския зелен пакт, новата европейска програма за устойчив растеж.

Предлагайки мерки по отношение на целия жизнен цикъл на продуктите, новият план за действие има за цел да подготви нашата икономика за екологосъобразно бъдеще, да укрепи конкурентоспособността ни, като същевременно защитава околната среда и предоставя нови права на потребителите. Надграждайки върху свършеното от 2015 г. насам, новият план е насочен към проектирането и производството в кръговата икономика, за да се гарантира, че използваните суровини остават в икономиката на ЕС колкото е възможно по-дълго. Планът и предвидените в него инициативи ще бъдат разработени с активното участие на бизнеса и заинтересованите страни.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви:

„Необходима е изцяло кръгова икономика, за да се постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., да се опази околната среда и да се засили икономическата ни конкурентоспособност. Днес нашата икономика е все още предимно линейна, като само 12 % от вторичните суровини и ресурси се връщат обратно в икономиката. Много продукти се развалят прекалено лесно, не могат да бъдат използвани повторно, ремонтирани или рециклирани, или са направени само за еднократна употреба. Съществува огромен потенциал, който може да бъде използван от предприятията и потребителите. С приетия днес план предприемаме действия за трансформиране на начина, по който се произвеждат продуктите, и за предоставяне на възможност на потребителите да правят устойчив избор в своя полза и в полза на околната среда.“

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви:

„Разполагаме с една планета Земя, а до 2050 г. консумацията ни ще достигне такова ниво, сякаш разполагаме с три.“ Новият план ще превърне кръговата икономика в стандарт в живота ни и ще ускори прехода към зелена икономика. Предлагаме решителни действия за промяна на върха на веригата за устойчивост, а именно при проектирането на продукта. Ориентираните към бъдещето мерки ще създадат възможности за бизнес и за работни места, ще предоставят нови права на европейските потребители, ще използват потенциала на иновациите и цифровизацията и, също като природата, ще гарантират, че нищо не се разхищава.“

Преходът към кръгова икономика вече е в ход, като някои водещи предприятия, потребители и публични органи в Европа са възприели този устойчив модел. Комисията ще гарантира, че кръговата икономика осигурява възможности за всички, без никой да бъде пренебрегнат. Представеният днес като част от промишлената стратегия на ЕС план за действие за кръговата икономика съдържа мерки за:

  • Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС. Комисията ще предложи законодателство в областта на политиката за устойчиви продукти, за да гарантира, че продуктите на пазара на ЕС са проектирани да издържат по-дълго, по-лесни са за повторна употреба, ремонт и рециклиране, и включват възможно най-много рециклирани материали, а не първични суровини. Еднократната употреба ще бъде ограничена, преждевременното излизане от употреба ще бъде поставено под контрол, а унищожаването на непродадените дълготрайни стоки ще бъде забранено.
  • Повече права за потребителите. Потребителите ще имат достъп до надеждна информация по въпроси като възможностите за ремонт и трайността на продуктите, за да могат да взимат устойчиви от екологична гледна точка решения. Те ще могат да се възползват от истинско „право на ремонт“.
  • Акцент върху секторите, в които се използват най-много ресурси и където потенциалът за кръгова икономика е голям. Комисията ще предприеме конкретни действия относно: ◦електроника и ИКТ — инициатива за кръгова електроника за постигане на по-дълъг жизнен цикъл на продуктите и подобряване на събирането и третирането на отпадъците
  • акумулаторни батерии и превозни средства — нова регулаторна рамка относно акумулаторните батерии с цел повишаване на устойчивостта и насърчаване на кръговия потенциал на акумулаторните батерии
  • опаковки — нови задължителни изисквания относно това какво се допуска на пазара на ЕС, включително намаляване на (свръх)опаковането
  • пластмаси — нови задължителни изисквания за съдържанието на рециклирани материали и специален акцент върху пластмасовите микрочастици, както и пластмасите на биологична основа и биоразградимите пластмаси
  • текстилни изделия — нова стратегия на ЕС за текстила с цел засилване на конкурентоспособността и иновациите в сектора и насърчаване на пазара на ЕС за повторна употреба на текстилните продукти
  • строителство и сгради — всеобхватна стратегия за устойчива архитектурна среда, с която се насърчават принципите на кръговата икономика
  • храни — нова законодателна инициатива относно повторната употреба с цел да бъдат заменени опаковките, съдовете и приборите за еднократна употреба в хранителния сектор с продукти за многократна употреба.
  • Гаранция за по-малко отпадъци. Усилията ще бъдат насочени към избягване на производството на отпадъци като цяло и преобразуването им във висококачествени вторични ресурси, за които е необходим добре функциониращ пазар на вторични суровини. Комисията ще проучи възможността за създаване на общ за ЕС хармонизиран модел за разделно събиране на отпадъци и етикетиране. Планът за действие съдържа и поредица от действия за свеждане до минимум на износа на отпадъци от ЕС и за справяне с незаконния превоз на отпадъци.

Контекст

Европейският зелен пакт, представен от Комисията „Фон дер Лайен“ на 11 декември 2019 г., предвижда амбициозна пътна карта за постигане на неутрална по отношение на климата кръгова икономика, в която икономическият растеж не е зависим от използването на ресурси. Кръговата икономика намалява натиска върху природните ресурси и е предпоставка за постигане на целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и за спиране на загубата на биологично разнообразие. Половината от общите емисии на парникови газове и над 90 % от загубата на биологично разнообразие, както и недостигът на вода се дължат на добива и преработката на ресурси.

Кръговата икономика ще окаже положително въздействие върху растежа на БВП и създаването на работни места, тъй като прилагането на амбициозните мерки на кръговата икономика в Европа може да увеличи БВП на ЕС с още 0,5 % до 2030 г., като създаде около 700 000 нови работни места.

Източник
https://ec.europa.eu/bulgaria/news/circular-economy-action-plan-2020_bg

Тагове
Други теми
06/10/2021
Научно становище относно рисковете за общественото здраве, …
22/02/2021
Стратегията на Европейския институт за иновации и …
18/01/2021
Стратегията на Европейския институт за иновации и …