За нас

Комуникационният борд по храните (КБХ) е електронна платформа на Университета по хранителни технологии – Пловдив, създадена в изпълнение на проекта FoodChain4EU в партньорство с регионални служби и университети от областите Флеволанд (Холандия), Емилия-Романя (Италия), Марамуреш (Румъния) и Манчестър (Великобритания).

КБХ представлява една постоянно действаща интернет-базирана платформа, която дава удобна възможност на уважавани специалисти от УХТ и партньорските университети, представители на браншовите организации и бизнеса от хранителната индустрия, утвърдени лидери на мнение в публичното пространство и медии да формулират и да представят на обществото конкретни тези по въпроси, които интересуват различни групи потребители. Целта е информацията, която се комуникира чрез платформата, да бъде достоверна, обективна и разбираема, както и да съдържа определени оценки и препоръки на академичните и експертни среди.

КБХ е инструмент за противодействие на огромния обем невярна, подвеждаща и в определени случаи опасна маса от статии, коментари и съвети по въпроси, свързани с качеството и безопасността на храните, особено разпространени в социалните мрежи.

КБХ определя достоверността на информацията като ключов елемент от националната сигурност, а почтеността към гражданите и потребителите като дълг на академичната и професионалната общност.

Проф. Пламен Моллов
Екип
Пламен Моллов
Проф. Моллов е преподавател в УХТ като титуляр на учебните дисциплини „Управление на качеството“ и „Законодателство и контрол на храните“ . Има богат професионален опит и много специализации - в БАН, Германия, Белгия, Холандия, Великобритания и др. Бил е почетен председател на Съюза на производителите на консерви, на Българската асоциация по хранителна и питейна индустрия и др. Оглавявал е БАБХ и Националната лозаро-винарска камара. Проф. Моллов е заемал длъжността зам. изпълнителен директор на Академичното специализирано звено за традиционни млечни продукти към БАН в Пловдив. Понастоящем е ректор на Университет по хранителни технологии – Пловдив.
Вихра Андонова, Фондация „Евро-перспективи”
Вихра Андонова е дипломиран инженер по автоматика и телемеханика в Техническия университет – София. Притежава сертификат „Управление на финанси“ от Център за Изток-Запад мениджмънт обучение, Германия; сертификат за бизнес оценител от Американското общество на оценителите; сертификат „Управление на бизнеса“ и „Управленско консултиране“ от Японската агенция за международно сътрудничество. Има над 20-годишен опит в предоставянето на консултации относно управлението на бизнеса, международното бизнес развитие и консултирането на малки и средни предприятия и публични организации при подготовка и управление на проекти, финансирани от ЕС и други донорски организации. Последните години участва активно в изпълнение на проекти свързани с темите кръгова икономика, чиста енергия, иновации и интелигентни системи за управление на отпадъци.
Рада Динкова
Рада Динкова е преподавател в УХТ към катедра „ Консервиране и хладилна технология“ като титуляр на учебните дисциплини „Добри производствени практики“ и „Контрол и регулация на хранителната верига“. Дипломира се във Франкофонския център на Университета по хранителни технологии и има специализации в Италия и Германия. Участва в реализация на проекти свързани с иновации в хранителната верига.
Свържете се с нас